Vedtægter

   Vedtægter for grundejerforeningen Lumsås Sønderstrand

§ 1.
Foreningens navn er Grundejerforeningen ”Lumsås Sønderstrand”.
Stiftelsesdato: 26.april 1960.

§ 2.
Foreningens formål er primært at sørge for vedligeholdelse af veje og fællesområder, sekundært at varetage fælles interesser for grundejerne.

§ 3.
Enhver, som er ejer eller medejer af sommerhuse eller grunde beliggende indenfor arealet begrænset af Lumsås Strandvej og dennes forlængelse op til landevejen i vestlige skel af matr.nr. 8c, landevejen, grænselinie til Stenstrup og stranden, kan blive medlem af foreningen.

Intet medlemsskab giver ret til mere end én stemme.
En del grunde har servitutbestemt pligt til medlemsskab.
Bestyrelsen kan opkræve bidrag til vedligeholdelse af private veje hos de indenfor foreningens område værende grundejere, som ikke ønsker medlemsskab.

§.4.
En grundejer, der i forbindelse med nybyggeri, om-og tilbygning eller brug af store lastvogne og tunge entreprenørmaskiner m.m. belaster veje eller rabatter (fællesområder), så der opstår skader, er forpligtet til at genetablere vejene eller rabatterne, så de fremstår i samme stand som forud for skadernes opståen.

§ 5.
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i juni måned i Lumsås-området. Generalforsamlingen indvarsles skriftligt med 14 dages varsel med angivelse af dagsorden og bilagt regnskab.
Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:
• valg af ordstyrer
• bestyrelsens beretning
• regnskabsaflæggelse
• fastsættelse af kontingent og indskud
• valg af 2 (3) bestyrelsesmedlemmer gældende for 2 år
• valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
• valg af revisor
• indkomne forslag
• evt.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være bestyrelsen i hænde senest 15. april.
Valg af medlemmer til bestyrelsen gælder for 2 år, således at der afgår to bestyrelsesmedlemmer i lige år og tre i ulige år.
Valg af revisor og suppleanter gælder for 1 år.
Genvalg kan finde sted.
Ved alle afgørelser er almindelig stemmeflerhed gældende. Skriftlig afstemning kan finde sted på begæring og med generalforsamlingens billigelse. Hvert medlem må medbringe højst 2 skriftlige fuldmagter.
Adgang til generalforsamlingen har medlemmer med ledsager.

§ 6.
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær.
Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved møder, der afholdes så ofte, det skønnes nødvendigt. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 medlemmer er til stede.
Der føres forhandlingsreferat for møderne, heri indgår også generalforsamlingsreferat.

§ 7.
Bestyrelsen foreslår 2 repræsentanter og suppleanter til GHT-vandværks repræsentantskab.

§ 8.
Bestyrelsen kan træffe beslutning om medlemsskab af sammenslutninger m.v. i fornødent omfang.

§ 9.
Foreningens regnsskabsår er kalenderåret.

§ 10.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes så ofte, bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når ¼ af medlemmerne indgiver skriftligt motiveret begæring til bestyrelsen.
Når en sådan begæring er indgivet, skal generalforsamlingen afholdes senest 6 uger efter begæringens modtagelse. Kun de sager, hvorpå den ekstraordinære generalforsamling er indkaldt, kan behandles på denne.

§ 11.

Ethvert medlem betaler kontingent. Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentet betales på den måde bestyrelsen fastsætter.

§ 12.
Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves mandat fra generalforsamlingen.
Udmeldelse kan kun finde sted pr. 31.december og må være bestyrelsen i hænde senest én måned før.
Ophørende medlemsskab kan i intet tilfælde medføre økonomisk krav på foreningen.

§ 13.
Ophævelse af foreningen kan kun vedtages af en generalforsamling, hvis mindst ¾ af samtlige medlemmer er til stede, og mindst 60% af de fremmødte stemmer herfor.
Hvis mindre end ¾ af foreningens medlemmer har givet møde, men mindst 60% af de fremmødte stemmer for ophævelsen, kan bestyrelsen inden 3 uger med 8 dages varsel indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor foreningens ophævelse kan vedtages med almindelig stemmeflerhed.
Samtidig træffes beslutning om afvikling af foreningens midler og formue.
Ændring af nærværende paragraf kan kun ske på den til ophævelse af foreningen foreskrevne måde.

Vedtaget på generalforsamlingen
14.juni 1987.

 Seneste ændring: Generalforsamlingen i 2016 (ændring af § 5 og ny § 11)

Generalforsamling i grundejerforeningen Lumsås Sønderstrand


Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være bestyrelsen i hænde senest 15.april.

 

Valg af medlemmer til bestyrelsen gælder for 2 år, således at der afgår to bestyrelsesmedlemmer i lige år og tre i ulige år.